Fashion Strory. Vintage Treasures. FW13/14

Photographer Victoria Bolkina.