Fashion Story. Manhaton Fantom. November 2016

Model Ustyna Drul.