Fashion Story. Manhattan Phantom. November 2016

Model Ustyna Drul.