Hannah Bezsonova for Viva Magazine by Yaroslav Monchak